BRABANT - Het ontwerp-beleidskader Wonen en werken is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. De provincie schetst daarin hoe zij samen met betrokken partijen haar doelen wil bereiken op het gebied van wonen, werken en transformatie van stedelijk gebied. Daarbij staat een duurzame, gezonde leefomgeving in sterke steden en vitale kernen centraal. Het ontwerp-beleidskader ligt samen met bijbehorend planMER tot en met 1 december ter inzage.


Erik Ronnes, gedeputeerde Ruimte en Wonen: “Brabant staat de komende 20 jaar voor een grote verstedelijkingsopgave. Er wonen, werken en recreëren steeds meer mensen in Brabant. Dat vraagt om meer en passende woningen, een goede invulling voor de Brabantse bedrijvigheid en aandacht voor bereikbaarheid. We zien ook dat de natuur, luchtkwaliteit, water, bodem en biodiversiteit onder druk staan en structureel verbeterd moeten worden. Al deze ontwikkelingen en behoeften vragen om ruimte, en die is schaars. Hoe kunnen we inspelen op alle uitdagingen voor de toekomst en tegelijkertijd de kwaliteit van de leefomgeving in onze steden en dorpen behouden en versterken, met een goede balans tussen stad en platteland? Dat vraagt om een update van het provinciaal verstedelijkingsbeleid. Het ontwerp-beleidskader Wonen en werken bevat de actualisatie van onze provinciale doelen op dit gebied, samen met de beleidskeuzes, de aanpak en de uitvoeringsstrategie die daarbij horen.”

Het beleidskader legt ook de basis voor het maken van afspraken over de ontwikkeling van steden en dorpen met het Rijk en de Brabantse regio’s vanuit de gezamenlijk opgestelde Brabantse verstedelijkingsstrategie. Inzet daarbij is bereikbare, leefbare, vitale dorpen en steden in Brabant.

Verantwoord en selectief omgaan met bedrijventerreinen

In het beleidskader Wonen en Werken staat ook het beleid voor bedrijventerreinen en grootschalige logistieke centra, dat de provincie samen met de gemeenten ontwikkelt. Erik Ronnes: ‘De provincie vindt het belangrijk dat grootschalige logistieke centra alleen worden ontwikkeld als deze bijdragen aan de regionale economie en als er een geschikte plek voor is. Daarnaastvinden we het belangrijk dat bedrijventerreinen steeds duurzamer worden, zodat ze bijdragen aan de samenleving en de kwaliteit van de leefomgeving. Bijvoorbeeld door lokale werkgelegenheid te bieden, samen kennis op te bouwen of duurzame energie op te wekken.”
Voor het ontwerp-beleidskader is een planMER gemaakt. In dat planMER zijn verschillende alternatieven met elkaar vergeleken en is beschreven wat de effecten van het voorgenomen beleid zijn. Een milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft als doel het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming. De commissie MER wordt over het planMER om advies gevraagd.

Inzage en vervolg

Het ontwerp-beleidskader inclusief planMER ligt tot en met 1 december ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen reageren. Hiervoor is een digitaal inspraakformulier ontwikkeld. De reacties worden bij de vaststelling van het beleidskader betrokken en kunnen tot aanpassing leiden. Provinciale Staten stellen het beleidskader naar verwachting in het voorjaar van 2023 vast.