BRABANT - Voor versnelling van de woningbouw in Brabant heeft het Rijk voor de ontwikkeling van Fellenoord in Eindhoven 75 miljoen euro toegezegd. Ook is afgesproken dat in het najaar financiële afspraken worden gemaakt over een maatregelenpakket A2/N2 om de bereikbaarheid en doorstroming van de Brainport op korte termijn te verbeteren. Voor deze betekenisvolle 1e stap is €185 miljoen nodig. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) tussen Rijk, provincie en regio van afgelopen dinsdag.


Naast Fellenoord is er onder voorwaarden geld gereserveerd voor de woningbouwprojecten Spaense Scharen (Bergen op Zoom), Chassékwartier (Breda), Kenniskwartier (Tilburg) en station-Oost (’s-Hertogenbosch). De hoogte van de totale investering voor deze projecten wordt duidelijk nadat de betrokken steden besluiten hebben genomen over een door het Rijk gevraagde cofinanciering.

Provincie, Rijk, de Brabantse waterschappen en de B5-steden hebben eind 2021 het initiatief genomen om een Brabantbrede verstedelijkingsstrategie op te stellen en die uit te werken in verstedelijkingsakkoorden voor de stedelijke regio’s van Brabant. Voor de provincie zijn daarbij vijf ontwikkelprincipes uit de Brabantbrede verstedelijkingsstrategie van belang om de juiste keuzes te maken voor stedelijk Brabant, zijnde het geheel aan bebouwde omgeving van steden en dorpen: bodem en watersysteem zijn de basis voor verstedelijking, landschap en natuur groeien mee met verstedelijking, nieuwe woningen versterken bestaande stad en dorp, mobiliteitstransitie zorgt voor maatwerk voor stad en dorp en kwalitatieve werkgebieden zijn randvoorwaardelijk voor circulaire economie. In het BOL is met het Rijk besproken hoe hier verder handen en voeten aan te geven.

‘Goed dat we een volgende stap zetten’

Erik Ronnes, gedeputeerde Ruimte en Wonen: “Er is een integrale benadering nodig rond woningbouw, mobiliteit, economie en daar horen randvoorwaarden bij als energietransitie en het oplossen van het overvolle energienetwerk, en klimaatadaptatie. Goed dat we met deze afspraken weer een volgende stap kunnen zetten in de belangrijke randvoorwaarden voor de woningbouwopgave in Brabant.”
Want naast de verstedelijkingsstrategie is snelheid van realisatie belangrijk. Brabant is dus blij met de toezeggingen en reserveringen voor Bergen op Zoom, Breda, Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. Voor die laatste regio hebben Rijk, provincie en regio Eindhoven ook het verstedelijkingsakkoord Stedelijk Gebied Eindhoven vastgesteld. Hierin staan de woon- en werkopgave van de regio met daarbij de randvoorwaarden om deze verstedelijkingsopgave te kunnen uitvoeren. Dit gaat onder andere om mobiliteit, energie, groen, water, landschap, voorzieningen en sociaal maatschappelijke opgaven. Het Verstedelijkingsakkoord bevat afspraken om deze integrale opgave te realiseren. Randvoorwaarde voor dit akkoord is het commitment van het Rijk op het totaalpakket mobiliteit voor de “Metropoolregio Eindhoven”, bestaande uit de schaalsprong OV en spoor, inclusief multimodale knoop en HOV4, Maatregelenpakket A2/N2 en het pakket Hoofdwegennet/Onderliggend wegennet.

‘Verstedelijking en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden’

Tijdens het BOL deelde het Rijk een conceptbesluitlijst stikstofprioritering. Daaruit bleek dat alleen Wilhelminakanaal Sluis II op de prioriteitenlijst staat. De andere rijksinfraprojecten in Brabant, zoals de A58, A2, A50 en A67 lopen minimaal twee jaar vertraging op. De provincie heeft daar haar ongenoegen over uitgesproken. Het zijn majeure projecten waar in MIRT- en SmartwayZ.NL-verband al jarenlang over wordt gesproken tussen Rijk, provincie en regio, tijd en geld in is geïnvesteerd en bestuurlijke afspraken over zijn gemaakt. Bij de prioritering door het Rijk is naast de stikstofproblematiek ook naar de resterende dekkingsopgave gekeken, dit geldt onder andere voor InnovA58 Eindhoven-Tilburg. Rijk en regio hebben afgesproken om op korte termijn in gesprek te gaan over dekkingsmogelijkheden voor de A58 Eindhoven-Tilburg. Als die gevonden worden, dan zal het Rijk dit project alsnog op de prioriteitenlijst zetten.

Gedeputeerde Mobiliteit Suzanne Otters: “Het is goed dat is afgesproken om het maatregelenpakket A2/N2 dit najaar definitief te regelen. Zo houden wij voor de korte termijn Brainport in beweging. Het totaalpakket mobiliteit is een randvoorwaarde voor de bouw van tienduizenden woningen in Brabant, want verstedelijking en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom heb ik tijdens het BOL ook mijn ongenoegen uitgesproken over het ‘on hold’ zetten van vrijwel alle rijksinfraprojecten in onze provincie. Het is ongetwijfeld een moeilijke beslissing voor de minister, maar desondanks ben ik teleurgesteld. De bereikbaarheid staat nu al zwaar onder druk. Ik heb om perspectief gevraagd hoe het Rijk, samen met de regionale overheden, de bereikbaarheid in Brabant op peil houdt nu belangrijke rijksinfraprojecten vertragen.”