TILBURG - Vanaf 1 september 2022 wordt het weer mogelijk om eengezinswoningen in de hele gemeente geschikt te maken voor kamerverhuur, mits dat op die locatie verantwoord is.


Om onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan woonruimte tegen te gaan, kan de gemeente de Huisvestingswet gebruiken. Hiermee kunnen gemeenten onder andere kamerverhuur reguleren en kan voorkomen worden dat betaalbare koopwoningen worden gekocht door opkopers. Om dit goed te kunnen regelen, stelt het college aan de raad voor om per 1 september 2022 de Huisvestingsverordening op een aantal punten aan te passen. Vanaf die datum is kamerverhuur via een omzettingsvergunning weer mogelijk en bij verkoop wordt een meldingsplicht toegevoegd. Ook blijft de Huisvestingsverordening voor de omzetting van woningen (kamerverhuur) van toepassing en geldt deze voor de gehele bebouwde kom van de gemeente Tilburg. De huisvestingsverordening wordt bovendien uitgebreid, zodat opkoopbescherming mogelijk wordt voor koopwoningen met een WOZ-waarde onder de landelijke grens van de Nationale Hypotheekgarantie (355.000 euro, prijspeil 2022) en in gebieden waar de leefbaarheid als gevolg van overlast en veiligheid onder druk staat.

Schaarste aan betaalbare woonruimte

“Het doel van bovengenoemde wijzigingen in de Huisvestingsverordening is om, daar waar dit verantwoord is, omzetting naar kamerverhuur weer mogelijk te maken. Ook dient dit om de eventuele ongewenste effecten van kamerverhuur op de woon-en leefomgeving te beperken”, volgens wethouder Yusuf Çelik: “En om er bovendien voor te zorgen dat schaarse betaalbare koopwoningen zoveel mogelijk beschikbaar blijven voor starters en middeninkomens, door de woningen tegen opkoop door beleggers te beschermen. Hoewel veel nieuwbouwwoningen worden gebouwd, blijven de meeste mensen aangewezen op al bestaande woningen. Het weer mogelijk maken van het omzetten van eengezinswoningen naar kamerverhuur voorziet in een behoefte voor bijvoorbeeld studenten en andere doelgroepen. Het draagt ook bij aan het verlichten van de druk op de woningmarkt”, aldus wethouder Yusuf Çelik (Wonen, Wijken en Ingegratie): “Maar het omzetten van woningen naar kamerverhuur kan ook ongewenste effecten hebben. De druk op de leefbaarheid kan toenemen en door opkoop van woningen voor kamerverhuur zijn er minder betaalbare woningen beschikbaar voor starters en middeninkomens.”

Woningen beschikbaar houden

“Met het inzetten van de omzettingsvergunning voor kamerverhuur en de opkoopbescherming zoekt de gemeente Tilburg naar een balans. Enerzijds willen we het aanbod van kamers uitbreiden, daar waar dit op grond van schaarste en leefbaarheid verantwoord is. Tegelijkertijd willen we dat woningen in het betaalbare segment zoveel mogelijk beschikbaar blijven voor starters en middeninkomens”, aldus wethouder Yusuf Çelik.