TILBURG - De gemeente Tilburg en de gemeente Oisterwijk hebben samen een toekomstvisie opgesteld voor de ontwikkeling van de dorpen Berkel-Enschot, Biezenmortel, Haaren, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout en het landelijke gebied hiertussen: ook wel de Oostflank.


In dit gebied willen beide gemeente in de periode tot 2040 het landschap, de natuur en lokale economie versterken, de bereikbaarheid verbeteren en 5000 grotendeels betaalbare woningen bouwen. Ook zijn er plannen voor een gezamenlijk circulair centrum en een nieuw treinstation in Udenhout. In de komende periode voeren we het gesprek met bewoners, allerlei betrokken organisaties en de gemeenteraden. In februari volgen er raadsdebatten en besluiten. Pas daarna is het koersdocument definitief.

Wethouder Rik Grashoff (gemeente Tilburg): “We staan voor een aantal grote opgaven op het gebied van klimaatverandering, woningbouw en mobiliteit. Dit merken we juist in het landelijke gebied. We gaan samen reëel en doelgericht om met de gevolgen van klimaatverandering voor water en bodem. Daarnaast hebben we noodzakelijke ambities op het gebied van mobiliteit, in de vorm van onder andere een nieuw station.”

Wethouder Eric Logister (gemeente Oisterwijk): “Het maken van deze visie doen we natuurlijk niet alleen. Sinds 2021 zijn we hierover in gesprek met de dorpsraden, ondernemers, ondernemersverenigingen, het Waterschap, de Provincie, natuurorganisaties, boeren, bewoners en allerlei andere betrokkenen. Op basis van al deze gesprekken is nu het concept koersdocument Oostflank gemaakt. De komende periode gaan we opnieuw in gesprek over onze afwegingen en keuzes. We nodigen iedereen uit om hierover hun mening te geven”.

Bodem en water bepalen de koers

Het belangrijkste vertrekpunt voor het bepalen van de koers zijn de bodem en het water. Het veranderende klimaat, woningbouw, bedrijvigheid, intensieve landbouw, het zijn ontwikkelingen met veel impact op de natuur om ons heen. Onze leefomgeving moet klimaatrobuuster worden en ingericht worden zodat het kan omgaan met stijgende temperaturen. Dat gaan we doen door regenwater rond woningen, wegen, maar ook in de natuur beter op te vangen en langer vast te houden. Dat helpt tegen verdroging en zorgt voor een hoger grondwaterpeil.

Natuurontwikkeling

Daarnaast willen we in de periode tot 2040 ruim 500 hectare nieuwe natuur waaronder 200 hectare nieuw bos toevoegen. Vooral in de directe omgeving van de Leemkuilen, de randzones van beide Natura-2000 gebieden en in de landschaps-ecologische zones die van de Loonse en Drunense Duinen via de Leemkuilen naar de Oisterwijkse bossen en Kampina lopen. Samen met de agrarische sector moeten er stappen gemaakt worden naar natuurvriendelijkere vormen van ondernemen.

Wonen

Ook in de dorpen is de vraag naar nieuwe woningen groot. In de periode tot en met 2040 willen beide gemeenten maximaal 5000 nieuwe koop- en huurwoningen bouwen in de dorpen. Daarbij is de betaalbaarheid van groot belang. Ongeveer 2700 van de nieuwe woningen komen op Tilburgs grondgebied, ongeveer 2000 woningen worden gebouwd in Oisterwijk. Het concept koersdocument wijst de gebieden aan waar er gebouwd gaat worden. Dat bouwen gebeurt uiteraard zoveel mogelijk circulair, natuur- en landschapsinclusief. In alle dorpen sturen we op bouwen binnen de kernen. En in beperkte mate op uitbreiding, waarbij geborgd wordt dat de dorpen niet aan elkaar groeien.

Duurzame mobiliteit

Oisterwijk en Tilburg zetten zich ook in voor de komst van een nieuw treinstation met een stationsomgeving in Udenhout. Voor het nieuwe station zijn twee locaties in beeld: rond het voormalige stationsgebouw of bij de sportvelden. In Oisterwijk zetten we in op een tunnel onder het spoor door.

Verder bevat het concept koersdocument een stevig pakket voor duurzaam vervoer. Extra snelbussen, nieuwe fietspaden en een nieuwe snelfietsroute tussen Moergestel, station Oisterwijk en station Udenhout. Voetgangers krijgen meer ruimte door de dorpscentra autoluwer te maken. In en rond de dorpen komen nieuwe wandelroutes en wandelpaden. De N65 blijft de belangrijkste verkeersroute door het gebied, maar in het gebied zijn ook enkele nieuwe wegverbindingen nodig.

Werken

In de Oostflank wordt werk verzet! Zowel in de centra van de vijf dorpen, waar gewerkt en gewinkeld wordt, als op bedrijfslocaties. De Oostflank kent enkele bedrijventerreinen, waaronder het Bedrijvenpark Enschot en Rhijnkant in Berkel- Enschot, Laarakkers en Kerkhoven in Oisterwijk, Kreitenmolen in Udenhout en Sonman in Moergestel. Voor alle bestaande bedrijventerreinen in het gebied ligt er een opgave om te verdichten, verduurzamen en te vergroenen.

Tilburg kiest ervoor om binnen de Oostflank bedrijventerreinen niet uit te breiden, maar in te zetten op revitalisering van bestaande locaties. Voor wat betreft Kreitenmolen in Udenhout is er nog een vraag voor meer kwalitatieve doorontwikkeling van het terrein. In Oisterwijk is er een kleine behoefte aan 8 tot 10 hectare extra bedrijfsruimte tot 2030.

Vervolgstappen

Beide gemeenten nodigen alle betrokkenen en geïnteresseerden uit om te reageren op de plannen. Dat kan online of door een van de informatieavonden te bezoeken.

In november 2023 worden de gemeenteraden bijgepraat over het concept koersdocument en alle ontvangen reacties. Daarna volgen er collegebesluiten in Tilburg en Oisterwijk. In februari/maart 2024 hebben beide gemeenteraden het laatste woord. Eenmaal vastgesteld door beide raden vormt het koersdocument Oostflank de basis voor plannen en projecten die al deze ambities in de komende jaren gaan uitwerken.