TILBURG - Het ontwerpbestemmingsplan, de MilieuEffectRapportage (MER), het ontwerpexploitatieplan en de ontwikkelleidraad Werklandschap Wijkevoort liggen tot 17 mei ter inzage. Tot die datum kunnen zienswijzen worden ingediend.


In januari 2018 stelde de gemeenteraad Tilburg het masterplan Wijkevoort vast. In dit plan staat het voornemen om in het gebied een bedrijventerrein te ontwikkelen van maximaal 80 hectare. Op 21 september 2020 heeft de raad de nota toekomstbestendige werklocaties vastgesteld en onder andere besloten om voorrang te geven aan de ontwikkeling van Wijkevoort tot innovatief modern industrieel en logistiek werklandschap. Dit past niet in het huidige bestemmingsplan. Daarom is er voor de eerste fase een procedure gestart voor herziening van het bestemmingsplan. Het aangepaste ontwerpbestemmingsplan is klaar en ligt vanaf maandag 5 april tot en met maandag 17 mei ter inzage. De plannen bekijken en een zienswijze indienen kan via de pagina ruimtelijkeplannen in procedure op deze site of tijdens de openingstijden van Stadswinkel Centrum (Spoorlaan 181).

Het plangebied van de eerste fase ligt aan de zuidwestkant van Tilburg en wordt globaal begrensd door de rijksweg A58 aan de zuidzijde, de Burgemeester Letschertweg (N260) aan de westzijde en de waterloop de Hultense Leij en Hultenseweg aan de noordzijde, de Hultenseweg en de oostelijke grens van het Wijkermeer aan de oostzijde, aangevuld met het bouwvlak van Prinsenhoef 2, de Hultense Leij, en 2 percelen nabij de Gilzerbaan. Dit ontwerpbestemmingsplan maakt drie zaken mogelijk. De aanleg van de ecologische verbindingszones en de 50 meter brede strook van water en extra groen rond het bedrijventerrein (het blauw-groene raamwerk). En daarnaast de ontwikkeling van de eerste 37,3 hectare bedrijventerrein. Het totale terrein wordt maximaal 80 hectare groot. Voor de overige 43 hectare volgt pas een ruimtelijke procedure als de eerste 37,3 hectare in ontwikkeling zijn. Op deze manier blijft dit gebied zo lang mogelijk zoals het nu is.

Bespreking in de raad
Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk besproken in de vergadering van de gemeenteraad op 4 oktober 2021. De aanleg van de ecologische verbindingszones zijn daarna de eerste werkzaamheden die starten. De gemeente toetst of de geïnteresseerde bedrijven voldoen aan alle samenwerkings- en duurzaamheidseisen. De grondverkoop start ook pas na vaststelling van het bestemmingsplan. Nadat de grondverkoop rond is, moeten de toekomstige bedrijven nog een omgevingsvergunning aanvragen. De eerste bouwwerkzaamheden worden verwacht in 2023.

Meer informatie over Wijkevoort op de pagina Wijkevoort op deze site.