TILBURG - Projectontwikkelaar Dokvast mag nog niet gaan bouwen op het achterterrein van het Duvelhok. De ontwikkelaar wil o.a. appartementen gaan bouwen achter het gebouw. Er is nog geen groen licht voor het bouwplan.


De gemeente staat nog steeds positief tegenover het toevoegen van appartementen en andere functies achter het Duvelhok. De gemeente gaat de komende periode kaders en criteria opstellen om te komen tot een Nota van uitgangspunten en een ontwikkelvisie, die de criteria vormen voor deze ontwikkeling.

Inzichten

In mei evalueerde de gemeenteraad het proces tot dan toe voor de ontwikkeling van het Duvelhok. Het oorspronkelijke plan uit 2021 leidde op basis van reacties van tot een aangepast plan. Toch was de gedeelde conclusie van zowel de kerngroep van bewoners als de gemeente en Dokvast dat het proces niet geslaagd is. Het heeft wel waardevolle inzichten opgeleverd over de waarden van deze plek.

Omgevingsvergunning

De gemeente ontving een formele omgevingsvergunning van Dokvast voor de renovatie en het toekomstig gebruik van het Duvelhok. De werkzaamheden bestaan uit herstelwerkzaamheden en in de omgevingsvergunning wordt ook voor een deel van het pand zelfstandige horeca aangevraagd. Het college vindt (in lijn met eerdere besluiten) dat in het Duvelhok zelfstandige horeca onder de categorie daghoreca mag komen (maximaal 350 m2 inclusief eventueel terras). De openingstijden voor daghoreca zijn tussen 7 en 23 uur, en een eventueel terras uiterlijk tot 22 uur. Binnen de al geldende bestemmingen zijn er al mogelijkheden voor ondersteunende horeca.

Rijksmonument

Omdat het Duvelhok een rijksmonument is, wordt voor de omgevingsvergunning een uitgebreide procedure doorlopen. Naast een collegebesluit is ook een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nodig. De gemeente moet in principe binnen 26 weken beslissen over de aanvraag van de Omgevingsvergunning. Het college neemt eerst een ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning. Dat ontwerpbesluit gaat vervolgens ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze (bezwaar) indienen. Na verwerking van de reacties wordt er een definitief collegebesluit genomen.

Vervolgstappen

De locatie is complex, onder andere door de monumentale status van het Duvelhok en de erg uiteenlopende belangen. Daarom blijft de gemeente nauw betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen voor het achterterrein. Zo gaat de gemeente bepalen wat er met de bestaande bomen moet gebeuren. Ook de effecten op de bereikbaarheid van de buurt worden onderzocht. Op basis hiervan wordt bepaald hoeveel programma (appartementen en andere functies) op deze locatie past. Al deze uitgangspunten komen vast te liggen in een nota van uitgangspunten en een ontwikkelvisie. Om dit voor elkaar te krijgen, sluit de gemeente een dienstverleningsovereenkomst af met Dokvast. In de overeenkomst maken de gemeente en Dokvast afspraken over de taakverdeling en de samenwerking. Ook overweegt de gemeente de inzet van een planteam en een kwaliteitsteam. De nota wordt eind 2023 aan de buurt gepresenteerd (omgevingsdialoog). Hierna neemt het college waarschijnlijk begin volgend jaar een besluit. Bij een positief standpunt wordt daarna bepaald welke stappen nog nodig zijn om te kunnen starten met een Omgevingsplan (de opvolger van het huidige bestemmingsplan).