BERKEL-ENSCHOT - Op het terrein van de voormalige bibliotheek en van de Schalm in Berkel-Enschot komt een nieuw integraal kindcentrum. In dit centrum komt ook nieuwbouw van basisschool Rennevoirt. Daarnaast is er plek voor kinder- en buitenschoolse opvang.

Op het terrein waar vroeger de AH en winkelcentrum Eikenbosch zat, komen 85 nieuwe woningen en is ruimte voor nieuwbouw van zorgcentrum Torentjeshoef.


Haalbaarheidsonderzoek
De gemeente Tilburg, ontwikkelaar Heijmans en woningcorporatie TBV Wonen concluderen na een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek dat er voldoende basis ligt voor uitvoering van deze plannen. Er is nog een gezamenlijk financieel tekort, maar de partijen verwachten dat in de verdere uitwerking van de plannen op te lossen. De betrokken partijen tekenen binnenkort een dienstverleningsovereenkomst met daarin verdere afspraken voor de uitwerking van de plannen.

Wethouder Rolph Dols (projectwethouder Koningsoord en wijkwethouder): "Het haalbaarheidsonderzoek heeft vanwege corona wat langer geduurd, maar ik ben blij dat we nu dit positieve eindresultaat samen kunnen presenteren. Deze plannen zijn het sluitstuk van de complete transformatie die Berkel-Enschot heeft doorgemaakt. Het voelt voor mij als de spreekwoordelijke kroon op het werk van de afgelopen jaren."

Nieuwe school
Basisschool Rennevoirt krijgt een nieuw schoolgebouw waar plek is voor 500 leerlingen. Bij het gebouw komt een gymzaal. De gemeente trekt 6,7 miljoen euro uit voor de bouw van de school en de gymzaal. De bouwkosten voor het kinderdagverblijf zijn voor de samenwerkingspartner van Tangent. Het schoolbestuur Tangent gaat zelf de bouw aanbesteden en een aannemer kiezen. Schoolbestuur Tangent is inmiddels op zoek naar een samenwerkingspartner voor het realiseren van kinderopvang en buitenschoolse opvang in het kindcentrum. Het schoolbestuur en de gemeente streven naar oplevering van het gebouw voor de start van het schooljaar 2023-2024 (augustus 2023). Voor het huidige schoolgebouw zijn nog geen plannen bekend. De gemeente wil het gebouw graag als locatie voor maatschappelijke doeleinden behouden.

Marcel van den Hoven (bestuur Tangent): "We zijn blij dat er op termijn nu passende huisvesting voor bs Rennevoirt gaat komen. Het huidige schoolgebouw past niet meer bij (de toename van) het aantal leerlingen, en het toekomstige gebouw zal nog beter aansluiten bij de visie van de school. Jammer dat het proces wat langer heeft geduurd dan gehoopt, maar dan wordt het plan ook breed gedragen."

Torentjeshoef
TBV Wonen heeft plannen voor nieuwbouw voor Torentjeshoef op de locatie waar voorheen het winkelcentrum stond. De bewoners verhuizen zodra de nieuwbouw is opgeleverd (waarschijnlijk medio 2024). Aansluitend wordt het huidige gebouw gesloopt om ruimte te maken voor woningbouw.

Paul Kouijzer (directeur – bestuurder TBV Wonen): "Het onderzoek laat zien dat nieuwbouw van Torentjeshoef op de locatie van het voormalige winkelcentrum meerwaarde heeft ten opzichte van sloop/nieuwbouw op de huidige locatie. Bewoners kunnen in één keer doorschuiven naar een comfortabel nieuw huis. Verder kunnen we sociale huurwoningen toevoegen om druk op sociale huurmarkt enigszins te verlichten."

Mix van woningen
Om de woningen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de woonbehoefte van Berkel-Enschot, komt er een mix van verschillende type woningen voor verschillende doelgroepen. Een deel van de woningen wordt sociale woningbouw. De exacte hoeveelheid woningen en het deel sociale woningbouw wordt bepaald in de verdere uitwerking van de plannen.

Stef Jaske (directeur Heijmans Vastgoed Zuid): "Met een trots gevoel kijk ik terug op de intensieve en open samenwerking en het bereikte resultaat. Daarbij is het ons gezamenlijk gelukt om met een open vizier en een integrale blik de vooraf bepaalde kwaliteit en ambities in stand te houden dan wel te verbeteren. Hierbij hebben we niet zozeer naar vandaag en morgen gekeken, maar juist naar wat we voor overmorgen wensen. We creëren een gezonde leefomgeving met bijzondere aandacht voor de verbindingen tussen onderwijs, zorg en wonen. Naast dat we oog hebben voor fysieke verbindingen tussen de bestaande en nieuwe omgeving, hechten we zeker ook waarde aan de sociale verbindingen die kunnen ontstaan tussen functies, buurten en uiteraard het nieuwe dorpshart in Koningsoord."

Stedenbouwkundig plan
De gemeente werkt een voorlopig stedenbouwkundig plan uit waarin staat waar de woningen en andere gebouwen komen, hoe het verkeer gaat rijden, waar geparkeerd kan worden en wat er aan voorzieningen komt in de openbare ruimte (groen, speeltoestellen etc.). Dit plan is waarschijnlijk voor de zomer van 2021 klaar. Het streven is om na de zomer van 2022 te kunnen starten met de eerste bouwactiviteiten.