TILBURG - De gemeente gaat ruim 3 miljoen euro extra investeren in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. En dan met name in het schoonhouden van de stad, het beheer en onderhoud van het groen en het verwijderen van graffiti.


Ook is er extra aandacht voor verharding, zoals bestrating van trottoirs en rondom maatschappelijke voorzieningen. Dat gaat het college voorstellen aan de raad. Het college heeft deze week het Integraal Beheerplan Openbare ruimte vastgesteld, waarin staat beschreven hoe de openbare ruimte beheerd en onderhouden wordt. De gemeenteraad behandelt dit voorstel na de zomer.

Jaarlijks gaat er circa 65 tot 72 miljoen euro om in het beheer en onderhoud van onze openbare ruimte. Viaducten, bruggen, wegen, openbare verlichting, riolering, openbaar groen, speeltoestellen, camera’s en weg- en straatmeubilair; het zijn allemaal voorbeelden van onderdelen in de openbare ruimte die onder het beheer vallen van de gemeente Tilburg. Ook het schoonhouden van de openbare ruimte hoort daarbij. Om goede keuzes te maken in het investeren van geld en capaciteit, heeft de gemeente actuele knelpunten in kaart gebracht die moeten worden opgelost. Beheerders en intern betrokkenen zoals omgevingsmanagers hebben daarbij meegekeken.

Beleving inwoners

Belangrijker nog dan knelpunten die de gemeente zelf ervaart, zijn de wensen van inwoners. Bij het maken van de keuzes is daarom vooral gekeken naar hun grootste ergernissen. Uit een inventarisatie kwamen de onderwerpen schoon en groen naar voren. Daarom is gekozen voor extra inzet op die onderdelen. De gemeenteraad heeft verzocht om extra aandacht te hebben voor het verwijderen van illegale graffiti. Ook hier wordt extra op ingezet.

Totaalplaatje

Tot nu toe werd het beheer van de openbare ruimte uitgevoerd op basis van afzonderlijke beheerplannen per onderdeel (Beheerplan Wegen, Beheerplan Groen, Beheerplan Civiele kunstwerken enzovoort). Met het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte ontstaat meer samenhang en een betere afweging tussen de verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld door binnen de financiële kaders en beperkingen, toch de kwaliteit te waarborgen door in te zetten op specifieke onderdelen. Bewonerswensen en knelpunten vormen hierin de rode draad. Wethouder Maarten van Asten: “We willen dat Tilburg voor al onze inwoners en bezoekers een fijne plek is om te wonen, werken en recreëren. Een schone, veilige en groene leefomgeving draagt daar aan bij. Daarom ben ik ontzettend blij dat we met dit beheerplan alle onderdelen in die ruimte in samenhang kunnen oppakken. Op deze manier zetten we echt een verbetering door in het beheer van de openbare ruimte.”