NOORD-BRABANT - Op 9 maart 2023 zetten minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de Provincie Noord-Brabant, 56 gemeenten en 38 woningcorporaties hun handtekening onder vier regionale Woondeals voor Brabant. Het doel is om tot en met 2030 ruim 130.600 woningen te bouwen in de provincie.


Minister Hugo de Jonge: ‘In Brabant tekenen we vier regionale Woondeals, goed voor de bouw van 130.600 woningen tot en met 2030. Een grote ambitie die dankzij de betrokkenheid van gemeenten, corporaties en marktpartijen haalbaar is. Met deze woningen houden we de dorpen en steden in Brabant leefbaar.’

Tweederde betaalbaar

In de vier Brabantse Woondeals staat concreet hoeveel woningen erbij komen in iedere regio en gemeente. Tweederde van de nieuwbouw gaat bestaan uit betaalbare woningen. Van de nieuwbouw is 40% voor middeninkomens. Gemeenten met op dit moment een lager aandeel dan 30%, brengen dit aandeel op peil met nieuwbouw. Gemeenten met nu al een hoger aandeel, bouwen meer voor het middensegment.

Afspraken over woningen voor aandachtsgroepen en duurzaamheid

Ook maakten de partijen afspraken over woningen voor verschillende aandachtgroepen, zoals arbeidsmigranten, woonwagenbewoners of studenten. Elke regio vulde dit in aan de hand van de eigen kenmerken. Daarnaast maakten de partijen afspraken over de bouw van flexwoningen, collectieve woonvormen en nieuwe woonvormen. Hierbij is circulariteit en duurzaam bouwen in elke Woondeal een belangrijk uitgangspunt. Regio Zuidoost-Brabant maakte als Brainportregio op dat punt al de meest concrete afspraken.

Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen: “Ik ben trots op de wijze waarop we samen met gemeenten en woningcorporaties tot afspraken zijn gekomen. Ik zie enthousiasme om aan de slag te gaan. En dat is nodig, want het is een enorme kluif waar we onze tanden in zetten. De urgentie is voor iedereen duidelijk. Natuurlijk hebben we te maken met zaken als rente- en prijsstijgingen en een tekort aan bouwmaterialen en arbeidskrachten. Juist daarom zijn deze regionale Woondeals de weg om de woningbouw te versnellen, sámen.”

Samenwerking met relevante markt- en maatschappelijke partijen

In de uitvoering van de Woondeals werken Rijk, provincie, gemeenten en woningcorporaties intensief samen. Relevante markt- en maatschappelijke partijen spelen hier een belangrijke rol in: aan de regionale versnellingstafels wordt hun expertise en denkkracht benut om de woningbouw te versnellen. Dit gebeurt door bijvoorbeeld het stellen van prioriteiten, het benutten van (samenwerkings-)kansen en het zoeken van oplossingen voor knelpunten. De noodzaak tot samenwerking nam toe door de recent bekendgemaakte natuurdoelanalyses van de Natura2000-gebieden in Brabant. Het gevolg daarvan is een beperking van de te verlenen stikstofvergunningen (Wet natuurbescherming, Wnb).